Gminy Sierakowice

Regulamin czytelni:

 

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice

1. Z czytelni internetowej mogą korzystać czytelnicy Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice  oraz  inni użytkownicy  spełniający następujące warunki:
a) osoby odpowiedzialne za powierzony sprzęt,
b) korzystający z Internetu głównie w celach edukacyjnych,
c) przestrzegający Regulaminu Czytelni Internetowej.
KORZYSTANIE Z CZYTELNI INTERNETOWEJ JEST BEZPŁATNE.

2. Użytkownik wyrażający wolę korzystania z Czytelni Internetowej, jest obowiązany poinformować o tym fakcie opiekuna czytelni, oraz czytelnie wpisać się do zeszytu odwiedzin.

3. Przed instalowaniem własnych nośników (dyskietka, CD-ROM, pendriv) użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia  bezpieczeństwa  nośnika przy użyciu zainstalowanego programu antywirusowego.
   Umożliwiamy:
a)  zakup dyskietek, płyt CD-ROM
-  zgodnie z cennikiem usług stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
b) skanowanie oraz wykonywanie płatnych wydruków ,
  - zgodnie z zasadami zawartymi w cenniku usług stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Po zakończeniu pracy użytkownik komputera powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnych nośnikach (dyskietka, CD-ROM, pendrivy). Informacje nie zapisane, bądź zapisane na twardym dysku zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.

5. ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z INTERNETOWYCH STRON UPOWSZECHNIAJĄCYCH PORNOGRAFIĘ I PRZEMOC ORAZ UŻYWANIA SPRZĘTU DO GIER KOMPUTEROWYCH.
Zabrania się wykorzystywania Internetu udostępnianego w Bibliotece do popełniania czynów niezgodnych z prawem.
Przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.  Nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.

6. Korzystanie z czytelni odbywa się w godzinach otwarcia biblioteki wyłącznie w obecności opiekuna czytelni.

7. Pracownicy czytelni internetowych udzielają niezbędnych porad w zakresie korzystania z Internetu oraz zainstalowanych na stanowiskach komputerowych programów. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.

8. Opiekun czytelni ma prawo sprawdzania przeglądanych przez użytkownika stron.

9. Niedozwolone jest:
 1) wszelkie działanie powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera,
 2) instalowanie oprogramowania,
 3) wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
 4) łamanie zabezpieczeń systemu,
 5) samowolne usuwanie usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk internetowych.

10. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów prosimy natychmiast przekazywać bibliotekarzowi.

11. Użytkownicy korzystający z poczty internetowej zobowiązani są do odczytywania wiadomości wyłącznie w wersji zweryfikowanej i zabezpieczonej. Za niestosowanie się do tej zasady użytkownik poniesie konsekwencje, także materialne.

12. Indywidualna sesja w danym dniu może trwać godzinę.
   W uzasadnionych przypadkach opiekun czytelni może przyznać użytkownikowi większą ilość czasu. Istnieje również możliwość przedłużenia godzinnej sesji, o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera.

13. Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza tylko w sytuacji, gdy wszystkie stanowiska są zajęte.

14. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na dysku komputera, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp.

15. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może decyzją dyrektora Biblioteki utracić czasowo lub całkowicie prawo korzystania ze stanowisk komputerowych.