Gminy Sierakowice

Regulamin korzystania ze zbiorów:

 

Regulamin Korzystania ze Zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice

§1
PRZEPISY OGÓLNE

1. Prawo do korzystania z Biblioteki ma każda osoba, po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem.
2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem opłat pobieranych za:
a) niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów  bibliotecznych,
b) uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów  bibliotecznych, 

c) wydanie duplikatu karty bibliotecznej

d) usługi reprograficzne,
e) pozostałe usługi.
3. Opłaty za usługi pobierane są zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora BPG (Załącznik nr 1). Na sumy pobranych opłat bibliotekarz dyżurny wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
4. Treść regulaminów, cenników i bieżących komunikatów adresowanych do czytelników jest umieszczana na tablicach informacyjnych, w miejscach łatwo dostępnych oraz na stronie internetowej Biblioteki.
5. Informacje o godzinach otwarcia Biblioteki i Filii umieszczane są w miejscach dostępnych dla czytelników w czasie udostępniania zbiorów (drzwi wejściowe do lokalu, tablice informacyjne), jak i poza godzinami udostępniania na drzwiach wejściowe do budynku i na stronie internetowej Biblioteki.


§2
ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

1. Czytelnikiem korzystającym ze zbiorów Biblioteki może zostać każdy,  kto dopełni następujących formalności obowiązujących przy zapisie:
a) zapozna się szczegółowo z Regulaminem Korzystania ze Zbiorów,
b) okaże dowód osobisty lub legitymację szkolną w przypadku uczniów niepełnoletnich,
c)  wypełni kartę zapisu i zobowiąże się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu,

d) z chwilą zapisu otrzymuje nieodpłatnie kartę biblioteczną ,o którą Czytelnik winnien dbać i okazywać ją każdorarowo korzytając z zbiorów Biblioteki
2. Za czytelnika do lat 16 odpowiada i podpisuje zobowiązanie jedno z rodziców lub opiekun prawny.
3. Czytelnik ma obowiązek każdorazowo informować Bibliotekę o zmianie swoich danych osobowych.


§ 3
INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice z siedzibą w Sierakowicach, ul. Dworcowa 1, e-mail: bpgsierakowice@gmail.com, tel. 58 681 60 51.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi czytelnik może kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail:  piotr@armatowski.pl
3. Dane osobowe użytkowników gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Sierakowice przetwarzane są w celach:
a) zrealizowania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 574), w tym związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów stanowiących narodowy zasób biblioteczny podlegający szczególnej ochronie (Art. 6).
b) zrealizowania obowiązków statystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 ze zm.) obligującą bibliotekę do pozyskiwania od czytelników informacji niezbędnych do uzupełniania formularza statystycznego, w szczególności informacji o wieku oraz kategorii społeczno-zawodowej czytelnika.
4. Dane osobowe czytelników gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę podlegają ochronie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.).
5. Dane osobowe czytelników aktywnych będą przetwarzane tak długo jak będą oni korzystali z usług bibliotecznych lub czasu przedawnienia wierzytelności wynikającej z niezwróconych materiałów bibliotecznych.
6. Czas przedawnienia wierzytelności wynikającej z niezwróconych materiałów bibliotecznych wynosi 5 lat.
7. Dane osobowe nieaktywnego i rozliczonego czytelnika będą przechowywane przez okres 8 lat.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Bibliotekę czytelnikowi przysługuje:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) prawo do sprostowania danych;
c) prawo do usunięcia danych pod warunkiem rozliczenia się z Biblioteką;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Dotyczy czytelników rozliczonych z Biblioteką.
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, o ile ograniczenie danych nie koliduje z Regulaminem Biblioteki;
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 4

1. Wypożyczać można jednocześnie do 6 woluminów książek, audiobooków lub innych materiałów bibliotecznych.
2. Książki, audiobooki i inne materiały biblioteczne wypożycza się na okres nie przekraczający 30 dni.
3. Czasopisma wypożycza się na okres 7 dni.
4. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jeżeli nie ma na nie w danym czasie zapotrzebowania ze strony innych czytelników, na okres nie dłuższy niż 30 dni w przypadku książki, audiobooka i innych materiałów bibliotecznych oraz 7 dni w przypadku czasopisma.
5. Czytelnik może dokonać rezerwacji materiałów bibliotecznych, które winien odebrać najpóźniej w ciągu 7 dni, w przeciwnym razie zostaną one udostępnione innemu użytkownikowi.
6. Bibliotekarz może żądać zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przed terminem ustalonym w punkcie 2, jeżeli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.


§ 5

1. Czytelnik zobowiązany jest do troskliwego obchodzenia się z wypożyczonymi materiałami bibliotecznymi.
2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi.
3. W Bibliotece obowiązują powszechnie przyjęte zasady kulturalnego zachowania. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych używek nie mogą przebywać w lokalu bibliotecznym. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 


SANKCJE REGULAMINOWE

1. Za przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych Biblioteka pobiera  opłatę zryczałtowaną w wysokości 1,50zł za każdy egzemplarz książki i innych materiałów bibliotecznych, za każdy miesiąc, od chwili upłynięcia terminu jej zwrotu.
2. Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu w regulaminowym terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych bez wezwania ze strony Biblioteki.
3. Za wysłane upomnienie Biblioteka pobiera dodatkowo opłatę stanowiącą równowartość opłaty pocztowej.
4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonego egzemplarza książki i innego materiału bibliotecznego czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza, a jeśli jest to niemożliwe dopuszcza się odkupienie innej, nowej, potrzebnej w bibliotece książki, audiobooka lub innego rodzaju materiału bibliotecznego.
5. Zagubienie lub zniszczenie wypożyczonego czasopisma skutkuje pobraniem kwoty stanowiącej równowartość ceny zakupionego przez Bibliotekę egzemplarza czasopisma.
6. Jeśli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych lub uiszczenia opłat zgodnie z Regulaminem, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
7. Na sumy wpłacone z tytułu przekroczenia terminu zwrotu (zwłoka) wypożyczonych materiałów bibliotecznych bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

8. Za wydanie duplikatu katy bibliotecznej pobrana zostaje opłata pokrywająca bieżące koszty zakupu oraz laminacji karty w wysokości 3,00zł.


§ 6
ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

1. Prawo do korzystania ze zbiorów czytelni mają czytelnicy posiadający aktualne konto biblioteczne.
2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do:
a) ostrożnego obchodzenia się z udostępnionymi materiałami bibliotecznymi,
b) zachowania pozwalającego pozostałym użytkownikom na korzystanie z czytelni w odpowiednich warunkach.
3. Ze zbiorów czytelni korzysta się tylko na miejscu za pośrednictwem bibliotekarza. Samodzielnie można korzystać z prasy, w tym bieżących egzemplarzy oraz numerów archiwalnych znajdujących się w wyznaczonym miejscu.
4. Niektóre materiały biblioteczne czytelnik może wypożyczyć poza teren czytelni po wypełnieniu rewersu, na czas ustalony z dyżurującym bibliotekarzem.
5. Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych z czytelni materiałów bibliotecznych skutkuje pobraniem opłaty zryczałtowanej w wysokości 1,50zł od każdego egzemplarza.
6. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jeżeli nie ma na nie w danym czasie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
7. Udostępnione na miejscu materiały biblioteczne należy zwrócić bibliotekarzowi, który po sprawdzeniu potwierdzi ilość udostępnionych i zwróconych egzemplarzy.
8. Czytelnik odpowiada osobiście za udostępnione materiały biblioteczne. Spostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.
9. Bibliotekarz zobowiązany jest do udzielania wszelkich informacji dotyczących materiałów bibliotecznych oraz pomocy w korzystaniu z katalogu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w Bibliotece Publicznej Gminy Sierakowice i Filii w Gowidlinie.
2. Integralną część regulaminu stanowi Załącznik Nr 1 – Cennik usług.
3. Uwagi i życzenia oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki czytelnicy mogą zgłaszać Dyrektorowi Biblioteki, względnie wpisywać do książki skarg i wniosków.
4. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo pozbawiony  prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Sierakowice.
5. Z dniem wprowadzenia Regulaminu Korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice traci moc Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 25.05.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice.


Sierakowice, dnia 01.02 .2023 r.