Gminy Sierakowice

Deklaracja dostępności


Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bibliotekasierakowice.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2021-09-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-10.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-15.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Kobiela, adres poczty elektronicznej bpgsierakowice@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58/ 681-60-51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice

Otoczenie i dojazd:
Dojazd do budynku Biblioteki jest możliwy od ulicy Lęborskiej i ul. Dworcowej (obok ronda).
W bezpośrednie sąsiedztwie Biblioteki znajduje się budynek Urząd Gminy oraz budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Parking Urzędu Gminy posiada 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych. Zespół Szkół posiada własny parking dla nauczycieli i uczniów.
Pomiędzy budynkiem Biblioteki i budynkiem szkoły znajduje się parking niestrzeżony dostępny dla wszystkich, ale nie posiada wyznaczonych miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Otoczenie i wejście do budynku:
Lokal Biblioteki znajduje się na piętrze budynku, w którym działają trzy firmy: sklep motoryzacyjny na parterze, biuro geodezyjne i biuro projektowe na II piętrze. Przed drzwiami wejściowymi do budynku znajduje się podest. Drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz prowadzą do klatki schodowej. Dojście do pomieszczenia wypożyczalni wymaga pokonania 18 stopni schodów na klatce schodowej. Drzwi do wypożyczalni otwierają się do wewnątrz lokalu. Dojście do drzwi czytelni jest na tym samym poziomie bez podestów i stopni. Drzwi do czytelni otwierają się na zewnątrz.

Toalety:
W lokalu Biblioteki znajduje się tylko 1 toaleta bez udogodnień dla niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo:
Brak dostępu dla osób poruszających się na wózkach do pomieszczeń Biblioteki. Brak windy i wyciągów.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących:
Brak udogodnień.

Wchodzenie z psem przewodnikiem:
Jest dozwolone

Udogodnienia dla osób starszych:
W czytelni są miejsca do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi:
Wydzielone miejsce w czytelni do zabaw dla dzieci, kącik do czytania i zabawy.

Gastronomia:
Biblioteka nie prowadzi usług gastronomicznych.

Filia Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice w Gowidlinie

Otoczenie i wejście do budynku:
Lokal Filii bibliotecznej zajmuje tylko część budynku, w którym znajdują się mieszkania socjalne. Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia. W głównej części znajduje się wypożyczalnia z wydzielonym miejscem dla dzieci.
Wejście do budynku Filii znajduje się przy ul. Podgórnej. Budynek jest ogrodzony siatką z wejściem przez bramkę. Do drzwi wejściowych prowadzi ścieżka z płyt betonowych i również betonowe 3 stopniowe schody z podestem. Główne drzwi wejściowe do budynku są otwierane na zewnątrz, prowadzą do korytarza. W korytarzu, po prawej stronie znajdują się drzwi wejściowe do lokalu biblioteki. Drzwi otwierają się na zewnątrz.

Toalety:
W korytarzu znajduje się jedna toaleta należąca wyłącznie do biblioteki, udostępniana czytelnikom po zgłoszeniu obsługującemu bibliotekarzowi. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo:
Brak dostępu dla osób poruszających się na wózkach do pomieszczeń Biblioteki. Brak windy i wyciągów.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących:
Brak udogodnień.

Wchodzenie z psem przewodnikiem:
Jest dozwolone

Udogodnienia dla osób starszych:
W bibliotece są miejsca do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi:
Wydzielone miejsce do zabaw dla dzieci, kącik do czytania i zabawy.

Gastronomia:
Biblioteka nie prowadzi usług gastronomicznych.


Dostępność do tłumacza języka migowego


Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym minimum 3 dni wcześniej.