BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY

SIERAKOWICE

ul. Dworcowa 1

83-340 Sierakowice

Tel./Fax: 58 681 60 51

e-mail: bpgsierakowice@gmail.com

FILIA W GOWIDLINIE

ul. Podgórna 137

83-341 Gowidlino

Tel.: 58 685 65 76

e-mail: filiagowidlino@wp.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

2020-09-23 08:10

Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.bibliotekasierakowice.pl 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2011-12-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- treści dla osób głuchych (w przygotowaniu). 
- pewne dokumenty opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej tj. przed dniem 23 września 2020 r.
- multimedia, które zostały opublikowane przed 23 września 2020 r. nie spełniają wymagań dostępności standardu WCAG 2.1 AA 
- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r.Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Telega, adres poczty elektronicznej bpgsierakowice@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 681 60 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Gminy SierakowiceOtoczenie i dojazdDojazd do budynku Biblioteki jest możliwy od ulicy Lęborskiej i ul. Dworcowej (obok ronda).W bezpośrednie sąsiedztwie Biblioteki znajduje się budynek Urząd Gminy oraz budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Parking Urzędu Gminy posiada 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych. Zespół Szkół posiada własny parking dla nauczycieli i uczniów.Pomiędzy budynkiem Biblioteki i budynkiem szkoły znajduje się parking niestrzeżony dostępny dla wszystkich, ale nie posiada wyznaczonych miejsca dla osób niepełnosprawnych.Otoczenie i wejście do budynkuLokal Biblioteki znajduje się na piętrze budynku, w którym działają trzy firmy: sklep motoryzacyjny na parterze, biuro geodezyjne i biuro projektowe na II piętrze. Przed drzwiami wejściowymi do budynku znajduje się podest. Drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz prowadzą do klatki schodowej. Dojście do pomieszczenia wypożyczalni wymaga pokonania 18 stopni schodów na klatce schodowej. Drzwi do wypożyczalni otwierają się do wewnątrz lokalu. Dojście do drzwi czytelni jest na tym samym poziomie bez podestów i stopni. Drzwi do czytelni otwierają się na zewnątrz.
ToaletyW lokalu Biblioteki znajduje się tylko 1 toaleta bez udogodnień dla niepełnosprawnych.Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowoBrak dostępu dla osób poruszających się na wózkach do pomieszczeń Biblioteki. Brak windy i wyciągów.Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzącychBrak udogodnień.Wchodzenie z psem przewodnikiemJest dozwoloneUdogodnienia dla osób starszychW czytelni są miejsca do odpoczynku.Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmiWydzielone miejsce w czytelni do zabaw dla dzieci, kącik do czytania i zabawy.GastronomiaBiblioteka nie prowadzi usług gastronomicznych.
Filia Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice w GowidlinieOtoczenie i wejście do budynkuLokal Filii bibliotecznej zajmuje tylko część budynku, w którym znajdują się mieszkania socjalne. Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia. W głównej części znajduje się wypożyczalnia z wydzielonym miejscem dla dzieci.Wejście do budynku Filii znajduje się przy ul. Podgórnej. Budynek jest ogrodzony siatką z wejściem przez bramkę. Do drzwi wejściowych prowadzi ścieżka z płyt betonowych i również betonowe 3 stopniowe schody z podestem. Główne drzwi wejściowe do budynku są otwierane na zewnątrz, prowadzą do korytarza. W korytarzu, po prawej stronie znajdują się drzwi wejściowe do lokalu biblioteki. Drzwi otwierają się na zewnątrz.ToaletyW korytarzu znajduje się jedna toaleta należąca wyłącznie do biblioteki, udostępniana czytelnikom po zgłoszeniu obsługującemu bibliotekarzowi. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowoBrak dostępu dla osób poruszających się na wózkach do pomieszczeń Biblioteki. Brak windy i wyciągów.Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzącychBrak udogodnień.Wchodzenie z psem przewodnikiemJest dozwoloneUdogodnienia dla osób starszychW bibliotece są miejsca do odpoczynku.Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmiWydzielone miejsce do zabaw dla dzieci, kącik do czytania i zabawy.GastronomiaBiblioteka nie prowadzi usług gastronomicznych.

Do końca 2020 roku strona internetowa Biuletyn Informacji Publicznej zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.Dostępność do tłumacza języka migowego

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym minimum 3 dni wcześniej.

 

Wróć

Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin