BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY

SIERAKOWICE

ul. Dworcowa 1

83-340 Sierakowice

Tel./Fax: 58 681 60 51

e-mail: bpgsierakowice@gmail.com

FILIA W GOWIDLINIE

ul. Podgórna 137

83-341 Gowidlino

Tel.: 58 685 65 76

e-mail: filiagowidlino@wp.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

2018-06-26 14:17

Szanowny Czytelniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO).
 

 

 

W świetle powyższego informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych czytelników jest Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice, ul. Dworcowa 1, 83-340 Sierakowice, tel. 58 681 60 51, e-mail: bpgsierakowice@gmail.com

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych czytelnicy mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: szycko@interia.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Przetwarzanie danych osobowych czytelników jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o bibliotekach, w tym obowiązku ochrony zbiorów stanowiących narodowy zasób biblioteczny podlegający szczególnej ochronie oraz do zrealizowania obowiązku statystycznego.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

6. Szczegółowe informacje dotyczące czasu przechowywania danych określone zostały w Regulaminie Korzystania ze Zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice.

7. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

8. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje czytelnikowi:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) prawo do sprostowania danych;
c) prawo do usunięcia danych (pod warunkiem rozliczenia się z Biblioteką);
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody (dotyczy czytelników rozliczonych z Biblioteką).
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (o ile ograniczenie danych nie koliduje z Regulaminem Biblioteki);
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan  decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

11. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

Wróć

Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin